Links • Beroeps Instituut van Vastgoed makelaars

BIV - “Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”;

BIV Plichtenleer

 • Login (VME) mede-eigenaars

Opensyndic

 • Wetgeving mede-eigendom

  Wetgeving

  Aanpassingen per 1/1/2019


  • De mogelijkheid om over de afbraak en de heropbouw van het gebouw te stemmen met een 4/5 meerderheid indien de veiligheid of hygiëne van het gebouw in het gedrang is of renovatie disproportionele kosten met zich zou meebrengen. Er wordt in flankerende maatregelen voorzien ter bescherming van de mede-eigenaars die hiermee niet hebben toegestemd. Zij kunnen – indien de kostprijs van de werken de waarde van hun appartement te boven gaat – afstand doen van hun kavel tegen betaling van een vergoeding. 
  • De invoering van het principe "de gebruiker betaalt": enkel degene die bijdraagt aan de lasten in de gemene delen, mag meestemmen over de gemene delen. Dit biedt bijkomende compartimenteringsmogelijkheden voor vastgoedprojecten zonder dat men deelverenigingen moet oprichten. 
  • De afslanking van de statuten, waardoor enkel nog de splitsing van het gebouw en de bijdrageverplichting in de kosten in de statuten moet worden opgenomen. De overige bepalingen kunnen worden opgenomen in het reglement van interne orde, dat bijgevolg moet worden geactualiseerd. 
  • De kwalificatie van exclusieve gebruiksrechten op gemene delen als erfdienstbaarheden, met de mogelijkheid om ze af te schaffen mits een 4/5 meerderheid en bijzondere motivering. 
  • De vermindering van de 3/4 meerderheid tot een 2/3 meerderheid. 
  • Een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut om kabels en leidingen door de gemene delen van een appartementsgebouw aan te leggen.
  • Tot slot krijgt de vereniging van mede-eigenaars het statuut van bevoorrecht schuldeiser. Als één van de bevoorrechte schuldeisers, geniet zij het voorrecht op de opbrengsten uit de kavel ten belope van het verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag is beperkt tot de bijdragen van het lopende en het eraan voorafgaande boekjaar.